Skip to main content

Физик-1


EIT
Enrollment is Closed
<Хичээлийн танилцуулга>

Механикийн статик ба динамикийн хуулиуд, тулгуур хадгалагдах хуулиудийг давших эргэлдэх, хэлбэлзэх хөдөлгөөнд хэрэглэх, хэлбэлзэл ба долгион, молекул физик ба термодинамикийг дулааны үзэгдлийг тайлбарлах, цахилгаан статик ба тогтмол гүйдлийг техникийн хэрэглээ бүхий физикийн курсийг танхимын болон зайн сургалтын хэлбэрээр дэс дараатай, нэгдмэлээр зааж физик үзэгдлийн мөн чанар, зүй тогтлын онолын үндсийг техник, технологит хэрэглэж буй жишээн дээр тулгуурлан судална.

<Мэдлэг>

a.Материал цэгийн давших, эргэх хөдөлгөөний динамикийн үндсэн тэгшитгэл, импульс, энерги хадгалагдах хуулийн онолын мэдлэгийг сэргээн санах, бататгах, эзэмшүүлэх б.Бодисын бүтцийн молекул кинетикийн онолын үндсэн тэгшитгэл, изопроцесууд, термодинамикийн хуулиудын тухай онолын мэдлэг эзэмшүүлэх в.Тогтмол цахилгаан гүйдэл, тогтмол гүйдлийн хуулид, янз бүрийн орчин дахь цахилгаан гүйдлийн онолын мэдлэгийг эзэмшүүлж, тооцоог хийж сурах мэдлэгтэй болно.

<Чадвар>

а. Материал цэгийн хурд, хурдатгалын график, изохор, изобар, изотерм процессуудын графикийг шинжлэн судалж, асуудал шийдвэрлүүлэх; б. Энерги хадгалагдах хууль, харимхай ба харимхай бус мөргөлдөөнийг тооцоолох, конденсаторын зэрэгцээ, цуваа холболтын тооцооллыг туршилт, судалгаа хийж мэдлэг бүтээх; в. Ньютоны хуулийг ашиглан шулуун, жигд, жигд бус, хувьсах хөдөлгөөний бодлого, бодит хий Ван- Дер-Ваальсын тэгшитгэлийг ашиглан тооцоо бодох арга зүйг системтэйгээр сэтгэн бодох чадвартай болно. <Хамрах хүрээ>

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи-1, Уул уурхайн ашиглалтын технологи-1, Мэдээллийн технологи-1, Механик инженер-1, Барилгын инженер-1, Хүрээлэн буй орчны инженер-1, Инженерийн бэлтгэл